Category Archives: W świecie złych emocji

OBOK PSYCHOANALIZY

Należy jesz­cze dodać, że obok psychoanalizy również klasyczna psycholo­gia zachowań w hipotezie frustracji i agresji (o której już mówiliśmy) przyjęła podobny punkt widzenia.Z takiej interpretacji katharsis agresywnej rozwinęła się nie­słychanie szkodliwa zasada wychowawcza, która wielu badaczy bardzo trafnie — nazywa teorią drenażu. Bandura w swojej książce przytacza z książki Barucha pt. Nowe metody wycho­wawcze, która ukazała sią w roku 1949, pewien odstraszający przykład. „Kiedy zbierze się ropai i utworzy wrzód, należy go otworzyć i wypuścić ropę. Jeżeli tego nie zrobimy, zakażenie może się rozprzestrzenić i zabić człowieka. Taka sama sytuacja występuje także w przypadku uczuć.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!

ŻYCIE W SZKOLE

Oczywiste jest, że życie w szkole zagraża temu stanowi rzeczy, dlatego też dziecko ucieka się do sytuacji, w których może utrzymać sztu­cznie powiększony obraz własnego „ja”. Sytuację taką odnajdu­je, oczywiście, w zamkniętym związku matka — dziecko. Warto wspomnieć, że według badań zdolności intelektualne dzieci z fobią szkolną nie są gorsze od średniej ich rówieśni­ków, zazwyczaj nawet ją przewyższają. Ze słabego lęku separacyjnego, występującego bardzo często w okresie pójścia do szkoły, dziecko leczy się dość szybko, lecz w stosunku do fobii szkolnej wychowawca jest najczęściej bez­radny — przede wszystkim dlatego, że nie otrzymuje od rodzi­ców prawdziwej pomocy. W takich przypadkach jest niezbędna pomoc psychologa.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!

DZIECKO LĘKLIWE

Literatura psychologiczna nie jest jednomyślna w definiowaniu lękliwości. Teorie nauczania rozróżniają strach od lęku najczę­ściej w następujący sposób: strach jest wywołany zawsze, jaki­miś przyczynami bezpośrednimi, lęk zaś — pośrednimi i dalekimi. Tak więc symboliczny strach separacyjny lub irracjo­nalny strach przed bólem fizycznym (kiedy dziecko boi się ła­godnego pekińczyka, bo kiedyś zostało ugryzione przez wilczura) w tym znaczeniu będzie uważany za lęk. Jednocześnie zaś, według ujęcia klinicznego, przyczynę strachu można za­wsze odnaleźć w świecie zewnętrznym, w jakimś jego obiekcie, natomiast przyczynę lęku — wewnątrz człowieka, w osobowo­ści obciążonej konfliktami (tak więc według tej teorii symboli­czny strach separacyjny będzie lękiem, ale irracjonalny strach konkretny —już nie).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!

KONKRETNE PODSTAWY

Ujęcie takie daje już konkretniejsze podstawy do rozróżnia­nia strachu i lęku, ale w stosunku do dziecka w wieku niemow­lęcym trudno je zastosować, bo —jak już wspominaliśmy — u dziecka świat wewnętrzny i zewnętrzny, odczucia subiektywne i obiektywne często się zlewają i trudno je od siebie odróżnić. Dlatego właśnie wielu specjalistów stosuje pojęcie strachu i lę­ku wymiennie. W ten sposób stosowaliśmy te dwa pojęcia i my, traktując je jako synonimy. W związku z pewną ciekawą zależ­nością warto jednak bardziej szczegółowo przeanalizować prob­lem rozróżnienia strachu i lęku. Nasze wywody na temat strachu przedstawione na początku książki są bardzo podobne do poglą­dów Graya (1971) i Epsteina (1972).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!