Category Archives: Negatywne emocje

O EMOCJACH OGÓLNIE

Pomimo mniej lub bardziej udanych prób właściwie jeszcze żadnemu badaczowi nie udało się trafnie zdefiniować pojęcia emocji. W pierwszej chwili wydaje się to zaskakujące, bo prze­cież kiedy wypowiemy słowo „emocja”, każdy może bezbłędnie określić, jaki stan psychiczny mamy na myśli. Weźmy jednak pod uwagę, że nawet przy prostych, tak zwanych konkretnych pojęciach, jak „stół” lub „krzesło”, spotykamy się z podobnym problemem: wszyscy jasno zdają sobie sprawę z tego, co to jest stół czy krzesło, gdy jednak spróbujemy zdefiniować te dwa po­jęcia, napotkamy duże trudności (oczywiście, precyzyjna defini­cja wyklucza podejście teleologiczne; określać przedmiot jego celem — krzesło to coś, na czym siedzimy, stół to coś, na czym jemy — wolno tylko przedszkolakom i dzieciom w młodszych klasach).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!

ZWYKŁA ZABAWA LOGICZNA

Na szczęście tego typu próby nie są niczym więcej, jak zwykłą zabawą logiczną, bo z faktu, że typy mebli są wszy­stkim znane i nie można ich pomylić ze sobą czy z czymś in­nym, wynika, że nie ma właściwie potrzeby, aby je logicznie opisywać, a więc definiować.Tak samo jest w przypadku emocji. Jestem przekonany, że kie­dy Czytelnik spotka się ze słowem: „emocje” w dowolnym miej­scu tej małej książki, nie będzie myślał ani o spostrzeganiu, ani o    myśleniu twórczym, ale wyłącznie o tym zjawisku psychicz­nym, o któiym pragnę mówić i które w danym miejscu oznaczyli­śmy słowem „emocje”.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!

W NAJDOSKONALSZEJ DECYZJI

Ponieważ na nic więcej nie powinniśmy liczyć nawet w przypadku najdoskonalszej definicji, uważamy, że Czytelnik nie poniesie straty, a nasza praca nie straci na war­tości, jeżeli nie będziemy definiować pojęcia emocji. Według nas byłoby to tak samo zbędne i w mniejszym czy większym stopniu bezowocne usiłowanie, jakby uczony piszący rozprawę materiale, z którego jest zbudowany stół, i o sposobach wyko­rzystania stołu pokusił się o podanie jego definicji. Aby jednak jasno zrozumieć przeszkody w precyzyjnym zde­finiowaniu pojęcia emocji, przeanalizujemy jedną z wielu ist­niejących definicji. „Emocje… to odczuwana skłonność do czegoś, co jednostka intuicyjnie bcenia jako dobre (pożyteczne) lub jako złe (szkodliwe)”.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!

JEDNA Z NAJLEPSZYCH DEFINICJI

Jest to jedna z najlepszych definicji, pochodzi od amerykańskiego badacza Arnolda. Cenne jest w niej to, że podkreśla rolę emocji jako czynnika pobudzającego do działania, motywującego działanie, co jest w rzeczywistości charakterystyczną cechą emocji. Stwierdzenie to opiera się jed­nak na takiej koncepcji uczuć (sformułowanej przez Arystotele­sa), której nie potwierdzają współczesne badania biologiczne i psychologiczne. Zwracam tutaj uwagę na myśl, zgodnie z którą powstawanie emocji jest poprzedzane przez proces oceny lub kategorycznego formułowania sądu.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!